Legal

CONDICIONS GENERALES D’ÚS:

OBJECTE

El present document té per objecte establir les condicions generals d’ús del lloc web https://www.hlclub.es/ca/ , així com dels seus dominis HlCLUB.COM, HlCLUB.ES, APARTMENTSRENTANDSALE.ES, APARTAMENTSRENTANDSALE.COM,titularitat de Grup Visto S.L, amb domicili a carrer de Pere Jacas, 29, de VILANOVA I LA GELTRÚ, 08800, Barcelona, Espanya, amb CIF B66126988.

HlCLUB.COM, HlCLUB.ES, APARTMENTSRENTANDSALE.ES, APARTMENTSRENTANDSALE.COMl (des d’ara el Lloc) es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals d’Ús amb l’objecte d’adequar a la legislació vigent aplicable en cada moment , les novetats jurisprudencials i les pràctiques habituals de mercat.

Les presents Condicions Generals d’Ús no exclouen la possibilitat que determinats Serveis del Lloc, per les seves característiques particulars, siguin sotmesos, a més de a les condicions generals d’ús, a les seves pròpies condicions particulars d’ús.

La utilització per part de l’Usuari de qualsevol dels Serveis del Lloc suposa i expressa la seva adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions Generals d’Ús en la versió publicada a la present pàgina web en el moment en què l’usuari accedeixi al Lloc, així com a les condicions particulars que, si escau, siguin d’aplicació.

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ:

Condició d’Usuari

L’acceptació de les condicions generals i política de privacitat conjuntament amb la utilització de qualsevol servei del Lloc atribueix la condició d’usuari.

Necessitat de Registre

Amb caràcter general per a l’accés als Serveis del Lloc no serà necessari el Registre de l’Usuari. No obstant la utilització de determinats Serveis podrà estar condicionada al Registre previ de l’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament assenyalada en el propi Servei o en les condicions particulars que li siguin d’aplicació.

Ús del Lloc i els seus Serveis

L’Usuari reconeix i accepta que l’ús dels continguts i / o serveis oferts per EL LLOC serà sota el seu exclusiu risc i / o responsabilitat.

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc i tot el seu contingut i Serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals d’Ús, i en les condicions particulars que, si escau, li siguin d’aplicació. Així mateix, es compromet fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del Lloc ja no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades contingudes, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals d’Ús i, si s’escau, a les condicions particulars que li siguin d’aplicació. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.

No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol · licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i / o continguts del Portal.

No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc oa tercers.

No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

No incloure en el nostre Lloc, continguts que indiquin o promoguin discriminació sexual, racial, religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i les llibertats reconegudes per les lleis d’Espanya; que indueixin o incitin a actuar de forma il·legal o portin a conclusions errònies per inexactitud, omissió o similars; que continguin informació falsa o caduca; que infringeixin normes legals o reglamentàries sobre secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l’honor ia la intimitat personal, o que incorporin continguts, missatges o productes violents o degradants.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

L’Usuari reconeix que tots els elements del lloc i de cada un dels Serveis prestats a través del mateix, la informació i materials continguts en el mateix, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb el mateix estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial d’eL LLOC i del seu propietari: GRUP VIST, SL, amb codi d’identificació fiscal nombre ESB66126988 i domicili a efectes de notificacions al carrer de Pere Jacas, 29, de Vilanova i la Geltrú, Barcelona, ​​Espanya.

Tret que fos autoritzat per EL LLOC o, si escau, pels tercers titulars dels drets corresponents, oa menys que això resulti legalment permès, l’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior.

En particular, queda terminantment prohibida la utilització dels textos, imatges, anuncis i qualsevol altre element inclòs en el present lloc web per al seu posterior inclusió, total o parcial, en altres llocs web aliens al Lloc sense comptar amb l’autorització prèvia i per escrit del web.

L’Usuari s’haurà d’abstenir de suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) d’EL LLOC o dels tercers que figurin en el Lloc.

L’usuari autoritza a reproduir, distribuir i comunicar públicament les fotografies que insereixi en el seu anunci per a ser publicades en el Lloc, així com a afegir les marques d’aigua d’EL LLOC per tal d’evitar un aprofitament no consentit per part de tercers.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES. RESPONSABILITAT:

Disponibilitat i Continuïtat del Lloc i els Serveis

EL LLOC no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del Lloc i dels seus Serveis.

EL LLOC no serà responsable, amb els límits establerts en l’ordenament jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats a l’Usuari com a conseqüència de la no disponibilitat, fallades d’accés i falta de continuïtat del Portal i els seus Serveis.

Continguts i Serveis d’EL LLOC

EL LLOC respondrà única i exclusivament dels Serveis que presti per si mateixa i dels continguts directament originats per EL LLOC i identificats amb el seu copyright. Aquesta responsabilitat quedarà exclosa en els casos en què concorrin causes de força major o en els supòsits en què la configuració dels equips de l’Usuari no sigui l’adequada per permetre el correcte ús dels serveis d’Internet prestats per EL LLOC. En qualsevol cas, l’eventual responsabilitat d’EL LLOC davant l’usuari per tots els conceptes quedarà limitada com a màxim a l’import de les quantitats percebudes directament de l’usuari per EL LLOC, amb exclusió en tot cas de responsabilitat per danys indirectes o per lucre cessant.

El Lloc no es fa responsable del manteniment per part de tercers (com els que s’indiquen aquí a títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent: llocs webs, plataformes de pagaments, xarxes socials o blocs) un cop l’anunci es doni de baixa de les nostres bases de dades.

Cal destacar que el Lloc no es fa responsable de la possible aparició d’anuncis indexats en cercadors aliens al portal, un cop s’hagin donat de baixa de les nostres bases de dades.

Continguts i Serveis de Tercers

EL LLOC no controla prèviament, aprova ni fa propis els continguts, serveis, opinions, comunicacions dades, arxius, productes i qualsevol classe d’informació de tercers, persones jurídiques o físiques, recollits en el Lloc. De la mateixa manera, no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts, informacions i Serveis de tercers al Portal.

EL LLOC no controla amb caràcter previ i no garanteix l’absència de virus i altres elements en els Continguts i serveis prestats per tercers a través del lloc que puguin introduir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

EL LLOC no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització i contractació dels Continguts i dels Serveis de tercers en el Lloc així com de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat , exactitud, exhaustivitat i actualitat dels mateixos. Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitatiu, no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de a) la infracció dels drets propietat intel·lectual i industrial i el compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers; b) la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita; c) la inadequació i defraudació de les expectatives dels Serveis i Continguts dels tercers;

EL LLOC no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització negligent o malintencionada dels comptes de correu electrònic utilitzades per a qualsevol tipus d’inserció, comunicació, gestió o actuació en el Lloc.

EL LLOC no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l’Usuari com a conseqüència de la presència de virus o altres elements en els continguts i Serveis prestats per tercers que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

L’exoneració de responsabilitat assenyalada en els paràgrafs anteriors serà d’aplicació en el cas que EL LLOC no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, o si la tinguessin actuïn amb diligència per retirar les dades i continguts o fer impossible l’accés a ells.

Conducta dels Usuaris

EL LLOC no garanteix que els Usuaris del Lloc utilitzin els continguts i / o serveis del mateix de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic, ni les presents Condicions Generals i, si escau, les condicions Particulars que resultin d’aplicació. Així mateix, no garanteix la veracitat i exactitud, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades proporcionades pels Usuaris.

EL LLOC no serà responsable, indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització dels Serveis i Continguts del Lloc per part dels Usuaris o que puguin derivar-se de la falta de veracitat, exactitud i / o autenticitat de les dades o informacions proporcionades pels Usuaris, o de la suplantació de la identitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe d’actuació a través del web. A títol enunciatiu, però no limitatiu, EL LLOC no serà responsable indirecta o subsidiàriament de a) els continguts, informacions, opinions i manifestacions de qualsevol Usuari o de terceres persones o entitats que es comuniquin o exhibeixin a través del Lloc; b) els danys i perjudicis causats a tercers derivats de la utilització per part de l’Usuari dels serveis i continguts del lloc; c) Els danys i perjudicis causats per la falta de veracitat, exactitud o incorrecció de la identitat dels usuaris i de tota informació que aquests proporcionin o facin accessible a altres usuaris; d) dels danys i perjudicis derivats d’infraccions de qualsevol usuari que afectin els drets d’un altre usuari, o de tercers, incloent els drets de copyright, marca, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial.

CONTRACTACIÓ AMB TERCERS MITJANÇANT EL LLOC:

L’Usuari reconeix i accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual que, si s’escau, formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través del Lloc, així com la seva participació en concursos, promocions, compravenda de béns o serveis, s’entenen realitzats única i exclusivament entre l’Usuari i l’anunciant i / o tercera persona. En conseqüència, l’Usuari accepta que EL LLOC no té cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i / o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través del web.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

Abans de completar el Registre d’Usuaris haurà de llegir i acceptar la següent informació sobre Protecció de Dades: Aquesta pàgina és propietat de GRUP VIST, SL, amb codi d’identificació fiscal nombre ESB66126988 i domicili a efectes de notificacions al carrer de Pere Jacas, 29, de Vilanova i la Geltrú, Barcelona, ​​Espanya.

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de GRUP VIST, SL o de tercers que, o als que s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens proporcioni a través de la present pàgina seran tractades amb absoluta confidencialitat i s’incorporaran als nostres fitxers amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, respondre a les seves sol·licituds d’informació, així com remetre-li informació referent als nostres productes i serveis, inclusivament per mitjans electrònics. En qualsevol cas podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei, dirigint-se a: GRUP VIST, SL, amb codi d’identificació fiscal nombre ESB66126988 i domicili a efectes de notificacions al carrer de Pere Jacas, 29, de Vilanova i la Geltrú, Barcelona, ​​Espanya. Félix Ruiz Martín, com a Responsable Protecció Dades, al carrer de Pere Jacas, 29, de Vilanova i la Geltrú, Barcelona, ​​Espanya; adjuntant una còpia del seu document nacional d’identitat.

VARIS:

modificacions

EL LLOC es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent modificar, suprimir i incloure, unilateralment i sense previ avís, nous continguts i / o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats.

Dret d’exclusió

EL LLOC es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Lloc i / o els serveis oferts, sense necessitat de preavís a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que poguessin estar incomplint les presents Condicions Generals d’Ús i / o les condicions Particulars que, si escau, siguin aplicables.

Menors d’Edat

Amb caràcter general, per fer ús dels Serveis del Lloc els menors d’edat han d’haver obtingut prèviament l’autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través del Lloc pels menors al seu càrrec. En aquells Serveis en els quals expressament s’assenyali, l’accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 18 anys.

DURADA I ACABAMENT:

La prestació dels serveis i / o continguts del Portal té una durada indefinida. Sense perjudici de l’anterior, EL LLOC està facultat per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació del servei i del lloc i / o de qualsevol dels serveis, sense perjudici del que s’hagués disposat al respecte en les corresponents condicions particulars.

LLEI I JURISDICCIÓ:

Totes les qüestions relatives al Portal es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents del Regne d’Espanya.

CONDICIONS PARTICULARS DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PUBLICACIÓ DE SERVEIS I PROPIETATS:

Condicions Particulars de Contractació

El present document té per objecte establir les Condicions Particulars d’Ús i Contractació Online del Servei de publicació de SERVEIS I PROPIETATS, prestat per EL LLOC en el Lloc.

Procediment de Contractació del Servei

Per inserir Serveis o Propietats en el Lloc, l’anunciant ha de completar el formulari d’alta de Serveis o Propietats. Un cop inserida la seva informació, si aquest compleix els requisits d’inserció d’EL LLOC, l’usuari rebrà una notificació confirmant-li la publicació. En el cas que no compleixi les regles d’inserció d’EL LLOC, l’usuari haurà de modificar la publicació.

A partir d’aquest moment les dades quedaran registrades poden inserir i renovar anuncis amb tan sols identificar-se. Un cop registrat, cada vegada que accedeixi a l’àrea, cal presentar la informació necessària per accedir al seu espai.

Els anuncis romandran publicats en el Lloc ininterrompudament, llevat que les diferents opcions de contractació disposin un altre termini.

Qualsevol característica en les insercions contràries a la llei o criteris raonables per part d’EL LLOC serà notificada a l’usuari final per a procedir al seu canvi o donada de baixa en supòsits més greus.

Limitació de la Responsabilitat

altres

EL LLOC es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes en les CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ, així com en els preus de serveis.

Els preus dels serveis per a cadascuna dels serveis seran els establerts en les corresponents pàgines, si n’hi ha, del Lloc per a cada servei i seran vàlids durant el temps que els mateixos romanguin accessibles a l’Usuari.

EL LLOC posa a disposició dels seus usuaris fulls de reclamacions que podran obtenir dirigint la seva sol·licitud a l’adreça física descrita a l’encapçalament.